N.Christian

1850_8_16

Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse antog jeg at Du havde besøgt os i forrige Maaned, og Din Moder ansaa det for afgjort, hvorfor hun havde travlt, baade med Et og Andet i denne Anledning, især med at lave Rødgrød, men hvem der blev borte var hendes kjære Andreas, og som følge deraf fik Dine […]

1850_4_19

Kjære Andreas ! Du undres nok over at jeg ikke i længere Tid har ladet høre fra mig, uagtet Du 2de Gange har tilskrevet mig, men der var heller ikke min Mening, naar der ikke hændelsesviis var truffet en Leilighed til Warde, at give Dig nogen Underretning fra os, før om nogen Tid, indtil jeg […]

1850_1_7

Kjære Andreas Dine 2de (tvende) sidste Breve har jeg modtaget, det første dat: 2. Decbr og det sidste 29 Decbr, men det Første strax oven paa det Sidste og hvorfra eller ved hvem det er sendt er mig ubekjendt, det blev afleveret i Frederiksport af en mand fra Skanderborg, vi- dere veed jeg ikke.- Det […]

1849_9_3

Kjære gode Andreas ! Dit sidste kjære Brev modtog jeg tilligemed Kostene hvorfor takker mange Gange, jeg skrev Dig strax til igjen hvilket Brev skulde have været med Standtenmacher naar han kom tilbage fra Ebeltoft men jeg har ikke seet ham siden. Du glædede os i Dit Brev ved at aflægge os et Besøg men […]